• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

Nationalpark Vadehavets mobiludstilling besøger.
21 jun 2018 10:00 -
Kulturcentret Kiers Gaard
Guidet rundvisning på Schackenborg Slot.
24 jun 2018 14:00 -
Schackenborg Slot og Slotspark

Nyt fra Sydbyerne

Traditionens trygge ramme indfandt sig på Slotsengen

Dette års Sct. Hans arrangement var henlagt til Slotsengen imellem Løgumkloster Kirke og Løgumkloster Højskole. Allerede kl. 18 var Jan Erik Bøge Nielsen traditionen tro i færd med at tænde op i den store grill, og kort tid efter dukkede de første deltagere op til arrangementet.

scthans0 kopi

På trods af lidt regn i luften blev Sct. Hans festen i Løgumkloster rigtig hyggelig, ikke mindst takket være spejdernes store telt, som langt hen ad vejen kunne rumme de fleste af deltagerne. Som bestyrelsesmedlem, Karl Ove Jepsen, udtrykker det på sin facebookside i dag: "Aldrig har Løgumkloster-spejdernes telt været så kærkomment! DMI skrev tørvejr , men alle fremmødte til Skt. Hans på Slotsengen kunne konstatere, at det regnede pænt ! (Som sædvanligt)".

scthans2 kopiSelv Klosterkoret kunne komme ind i tørvejr, da de sang danske midsommersange, som optakt til båltalen, som i år blev leveret af Jørgen Bork Hansen, hvis slægtsnavn jo har en stor tilknytning til netop Løgumkloster. Efterfølgende blev bålet tændt, og midsommervisen sunget på behørig vis til akkompagnement af Hans Chr. Hein. Børnene i Den Danske Børnehave, havde lavet heksen til bålet, og så vidt vides, er hun sidst set på Bloksbjerg.

 scthans1 kopi

Løgumkloster Borgerforening ønsker at sende en tak til alle fremmødte og hjælpere. Især en tak til spejderne for at sørge for det dejlige telt samt strømforsyningen. Også en tak til Den Gamle Biograf og Løgumkloster Amatørteater Forening, som stillede deres mobile lydanlæg til rådighed for arrangementet.

Stor opbakning til områdefornyelsen på borgermødet i Løgumkloster

Forsamling2 kopiDer fuldt hus i Havesalen på Løgumkloster Refugium, da der var indbudt til borgermøde vedrørende områdefornyelsen i LøgumklosterDer var stuvende fuldt i Havesalen på Løgumkloster Refugium da der mandag aften (18/6) blev aholdt orienteringsmøde om den forestående områdefornyelse i Løgumklosters midtby. Ikke alene var der fuldt hus, men stemningen på mødet var rigtig positiv i forhold til det forslag, som Mihcael Finke fra landskabsarkitektfirmaet Land+ præsenterede for forsamlingen

Fagchef, Lars Erik Skydsbjerg bød på Tønder Kommunes vegne velkommen til mødet, og fortalte i den forbindelse om Tønder Kommunes rolle i hele projektet. Han orienterede endvidere om, at hele områdefornyelsesprogrammet på de landspolitisk plan nu bliver lukket ned, og Løgumkloster projektet bliver således det sidste, som bliver gennemført under denne ordning.

Efterfølgende fortalte kommunens eksterne konsulent på områdfornyelsesprogrammet, Christel Ebsen fra CEByfornyelse, om hele forarbejdet, hvor arbejdsgrupper har gennemarbejdet forskellige forslag med tilknytning til det samlede projekt. Netop borgerindragelsen har givetvis bidraget væsentligt til den positive stemning på mødet, hvor mange kunne genkende detaljer, som de selv har arbejdet med i forløbet.

Finke1 kopiMichael Finke fremlægger forslaget til områdefornyelsenMikrofonen blev efter Christel Ebsens oplæg overdraget til Michael Finke, som på en virkelig professionel og informativ måde præsenterede projektets detaljeforslag. Områdefornyelsen i Løgumkloster dækker Markedsgade, Mellemgade fra Markedsgade og helt ned til Kirkeallé, ligesom der er væsentlige fornyelser på vej på rutebilstationen, og hele området foran Friskolen samt under den store fredseg foran Ritas Mode og DSH-revision.

Generelt vil områdefornyelsen i disse områder betyde en gennemgående linije med piksten i et lille bånd fra husmurene og ud til fortovene, som bliver bredere og belagt med klinker i stedet for de nuværende grå betonbelægninger. I Markedsgade vil der ske store ændringer. Således vil den nuværende vinkelrette parkering blive afløst af langsgående parkeringsbåse på begge sider af gaden. Dette vil give mere forplads til butikkerne, og hele træbeplantningen vil blive omlagt i en ny linie på begge sider af vejen. Belægningstyperne vil gå igen på pladsen ved krydset Storegade - Markedsgade.

Mellemgades forløb imellem Markedsgade og Storegade foreslås ensrettet for biltrafik, men bibeholdt en dobbeltrettet trafik for cykler. Denne omlægning vil give mere plads i gaden, og vil muliggøre et bredere fortov på østsiden af gaden. Igen vil belægningerne være de samme som i Markedsgade. Mellemgade vil i forløbet forbi Den Gamle Biograf forblive dobbeltrettet.  Endelig vil gadelamperne i hele det berørte område blive skiftet til nye lamper med et stilfuldt og enkelt design.

Der blev på mødet stillet spørgsmål til, hvorfor Storegade ikke indgår i fornyelserne, og hertil kunne Michael Finke og Lars Erik Skydsberg informere om, at Storegade indgår i den overordnede trafikplan for Tønder Kommune, og vil komme med i dette regi.

Som nævnt blev forslaget modtaget endog meget positivt af mødets deltagere. Også tidsplanen for hele projektets gennemførelse blev en positiv nyhed for deltagerne, idet hele omlægningen forventes at kunne færdiggøres inden Kloster Mærken løber af stablen i 2019.

Se projektforslaget her: Plan for områdefornyelsen i Løgumkloster

Du kan se alt om byfornyelsen her på siden under linket i højre side "Liv i Løgumkloster"

Få klar besked om Liv i Løgumkloster

BorgerdeltagelseUnder overskriften Liv i Løgumkloster er et ambitiøst projekt for områdefornyelse i gang i byen med de mange kulturelle og historiske kvaliteter.

Men hvad er der sket indtil nu? Og hvad skal der ske i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på og være med til at diskutere ved et informationsmøde, som Tønder Kommune indbyder til mandag den 18. juni kl. 19-21. Mødet holdes på Løgumkloster Refugium.

CEByfornyelse ved arkitekt Christel Ebsen vil indledningsvis give en kort status på områdefornyelsen, hvorefter landskabsarkitekt Michael Finke fra Land+ vil præsentere planer for den fysiske omdannelse af centrale gader og pladser i byen fra Markedsgade over Mellemgade mm. Planerne indeholder bl.a. forslag til ny belægning, belysning og beplantning.

På mødet er deltagerne velkomne til at kommentere planerne og bidrage med tanker og ideer.

Liv i Løgumkloster-projektet gennemføres i tæt dialog og samspil med de lokale borgere, og de planer, der fremlægges på mandag, er blevet til på baggrund af rigtig mange gode og spændende input fra borgerne.

Det overordnede formål med områdefornyelsen er at understøtte og fremme den positive udvikling, så det bliver endnu mere attraktivt at bo i Løgumkloster både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.

Boligministeriet støtter projektet med 7,5 mio. kr.

Alle interesserede er velkomne til informationsmødet på mandag.