logo tansp kopi 2 110 px kopi

Almindelige forretningsbetingelser for On-line køb hos provinsbyer.dk

Almindelige forretningsbetingelser for On-line køb hos provinsbyer.dk

www.provinsbyer.dk ejes og drives af Ascon Business Services CVR-nr. 33421745, Nørregade 20, 6240 Løgumkloster, Telefon 29 99 37 89, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer via en AScon Business Services administreret web-portal. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Provinsbyer.dk/AScon Business Services.

Betaling af varen
www.provinsbyer.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker for handel grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på www.provinsbyer.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer eller tjenester, du ønsker at købe. Du kan helt frem til selve betalingstidspunktet rette i din bestilling, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Du kan ændre dit indhold af ordren helt frem til at du bekræfter dit køb ved acceptere og gennemføre betalingen. Herefter går din ordre videre til Provinsbyer.dk via www.provinsbyer.dk

Pengene bliver først trukket fra dit betalingskort efter orderen er gennemført. Ved aflysning af et arrangement fra udbyderens side, vil værdien af billetter blive tilbageført på det kort de er betalt med.

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Hver gang du bestiller en tjeneste igennem www.provinsbyer.dk, sender vi en ordrebekræftelse til dig som kunde samt en ordre til den udbyder, du køber tjenesten fra.

Ved hotelreservation udgør ordrebekræftelsen beviset på din reservation, og bedes medbringes ved ankomst.*

Har du købt billetter vil du have mulighed for at udskrive disse billetter via hjemmesiden umiddelbart efter dit køb. Du vil også altid kunne genprinte dine billetter via et link i din ordrebekræftelse. Har du ikke modtaget en ordrebekræftelse inden for 1 time efter din bestilling, bedes du kontakte os via mail eller telefon HER. Du kan med fordel tjekke dit spamfilter inden du kontakter os.

Leveringsansvar
Ved køb af produkter og tjenester såsom billetter, hotelbooking* m.v. via en af Provinsbyer.dk's web-portaler, er det Provinsbyer.dk der bærer ansvaret for, at ydelsen leveres samt for evt. indsigelser fra kunderne. Ved aflysning af et arrangement fra udbyderens side, vil værdien af billetterne blive tilbageført på det kort de er betalt med.

Reklamation
Skulle de leverede produkter eller tjenester mod forventning ikke leve op til kundens forventninger, skal indsigelsen ske til Provinsbyer.dk så hurtigt som muligt. Vi vil derefter vurdere ud fra den enkelte sag om indsigelsen er berettiget, og om kunden vil være berettiget til en kompensation.

Fortrydelsesret
Du fraskriver dig automatisk forstydelsesretten hos Provinsbyer.dk, når købet er gennemført, da vi kun forhandler billetter til kulturelle arrangementer samt hotelophold*.

Persondataloven
For at kunne handle på www.provinsbyer.dk skal du som minimum oplyse: E-mailadresse.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til www.provinsbyer.dk via e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cookies
Ved at benytte www.provinsbyer.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Du kan se vores cookie- og privatlivspolitik her: Cookie- og privatlivspolitik

Pris og betaling
På Provinsbyer.dk er der mulighed for at betale med Dankort, danske og internationale VISA- og Mastercard.
Der opkræves transaktionsgebyr i henhold til de gældende priser for onlinebetaling via Bambora.

Lov og værneting
Køb af varer og tjenester på www.provinsbyer.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

*note: Der udbydes pt. ikke overnatningsbooking på provinsbyer.dk

General Terms & Conditions

General terms and conditions for On-line purchases at provinsbyer.dk and associated brands**

www.provinsbyer.dk is owned and operated by Ascon Business Services CVR no. 33421745, Nørregade 20, 6240 Løgumkloster (Denmark), Telephone 29 99 37 89, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

The following sales and delivery conditions apply to the purchase of goods via an AScon Business Services managed web portal. The conditions apply in the case where no other written agreements have been entered into between the buyer and Provinsbyer.dk/AScon Business Services.

Payment of the item
www.provinsbyer.dk is open 24 hours a day, and you can therefore almost always shop. However, it may happen that we close for trade due to maintenance. You can only make purchases when the store is open and available.

To shop at www.provinsbyer.dk and associated brands**, you must be 18 years of age and in possession of a valid payment card, which we accept. If you have not yet reached the age of 18, you can still buy goods if you have obtained your guardian's consent or otherwise have a legal right to enter into the purchase.

You choose the goods or services you want to buy. You can correct your order right up to the actual time of payment, and you can regularly check the content and the price of the goods in your basket.

Any extra payments for eg. freight and payment card fees will only be calculated immediately before you are ready to pay.

You can change the content of the order until you confirm your purchase by accepting and completing the payment. Then your order goes on to Provinsbyer.dk via www.provinsbyer.dk

The money will only be deducted from your payment card after the order has been completed. In the event of cancellation of an event by the provider, the value of tickets will be returned on the card they were paid with.

Receipt for receipt of order and order confirmation
Every time you order a service through www.provinsbyer.dk, we send an order confirmation to you as a customer and an order to the provider you buy the service from.

For hotel reservations, the order confirmation will be proof of your reservation and must be brought on arrival. *

If you have purchased tickets, you will have the opportunity to print these tickets via the website immediately after your purchase. You will also always be able to reprint your tickets via a link in your order confirmation. If you have not received an order confirmation within 1 hour of your order, please contact us by email or phone HERE. You can check your spam filter before contacting us.

Delivery responsibility
When buying products and services such as tickets, hotel booking * etc. via one of Provinsbyer.dk's web portals, it is Provinsbyer.dk that is responsible for the service being delivered and for any objections from customers. In the event of cancellation of an event by the provider, the value of the tickets will be returned on the card they were paid with.

Complaint
Should the delivered products or services unexpectedly not live up to the customer's expectations, the objection must be made to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. as soon as possible. We will then assess on the basis of the individual case whether the objection is justified and whether the customer will be entitled to compensation.

Right of withdrawal
You automatically waive the right of distribution at Provinsbyer.dk when the purchase of tickets for cultural events and hotel stays* is completed.

Personal Data Act
To be able to shop at www.provinsbyer.dk, you must at least state: E-mail address.

The above data is stored with information about which goods you have purchased for 5 years from the end of the financial year to which the information relates, cf. section 10 of the Accounting Act, after which the information is deleted.

Information is not passed on or sold to third parties unless this is in connection with a restructuring or a full or partial sale of the company. Any disclosure in such a situation will take place in accordance with the personal data legislation in force at any given time.

As a customer, you have the opportunity for insight into our registration of data about you, and you can object to a registration in accordance with the rules on this in the Act on the processing of personal data and inquiries in this connection are directed to www.provinsbyer.dk via e- mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cookies
By using www.provinsbyer.dk you accept that we use cookies. A cookie is a small data file that we place on your computer to be able to keep track of what happens during your visit and to be able to recognize the computer. A cookie is not a program and does not contain viruses. You can see our cookie and privacy policy here: Cookie and privacy policy

Price and payment
At Provinsbyer.dk, it is possible to pay with Dankort, Danish and international VISA and Mastercard.
A transaction fee is charged according to the applicable rates for online payment via Bambora.

Law and venue
Purchases of goods and services on www.provinsbyer.dk are subject to Danish law. Any dispute is decided by the ordinary Danish courts.

______________________

* note 1: Currently offered. not overnight booking at provincial town
** Noete 2: Associated brands are: SiteBySite, UHS2023, UHS&R, Provinsbyer.dk, dk-shoppin.dk

Kontakt - Contact

Web-portals powered by
AScon Business Services

Nørregade 20, Løgumgårde
6240 Løgumkloster
Danmark

T · +45 29 99 37 89
M · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Club-UHS Login