Handelsstandsforeningen

Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening
Fra 1872 til i dagcollage20utxt

I 1872 stiftede man Løgumkloster Håndværkerlaug - Håndværkerforeningen Løgumkloster - en forening til fremme af collage20utxthåndværkernes vel , som sker nærmest ved:
•Læseforening
•En syge- og dødekasse
•Udstilling af håndværkerfrembringelser
•Underholdende sammenkomster

1922 - Laugets formål er at fremme håndværkets tarv ved alle de midler, der står til laugets rådighed og i forbindelse dermed at støtte uddannelse af vordende håndværkere.

17.marts 1927 stiftedes så Løgumkloster Handelsforening og den 25.april 1966 blev disse sammenlagt og dermed det nye navn Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening, men allerede før 1966 har de to foreninger arbejdet sammen om udstillinger og messer og fester mv.

I 1930 stiftedes Oplysningsforeningen for handel og håndværk i Løgumkloster, denne blev nedlagt igen i 1930.

Formålsparagraffen fra 1966 lød således: At værne om og varetage dens medlemmers interesser, at virke til fremme for næringslivet i byen og at vise aktiv interesse for byens trivsel.

Løgumkloster – for øje, sind og tanker - men også en meget aktiv handelsby

Løgumkloster Handelsforening blev stiftet i 1927, og ifølge de gamle protokoller var anledningen uden tvivl kreditgivningen til usolide kunder. Løgumkloster var også dengang en driftig handelsby, der vrimlede med mange butikker, håndværkere og endda virksomheder som et bryggeri og et garveri. Men problemerne var store, og nu kunne det være nok, mente den lille gruppe mænd, der den 17. marts 1927 mødte op på Hotel Royal for at stifte Løgumkloster Handelsforening.

Men det var ikke kun kreditten. Konkurrencen var samtidig hård og stigende, folk levede over evne, arbejdsløsheden var stor og bønderne jamrede sig allerede fra den dag, de blev født.

Uden et socialt sikkerhedsnet, var et stort antal gode kunder gledet over i rækken af usolide betalere, og det trak samtidig et andet sikkerhedsnet – det daglige udkomme - væk under de små handlende. De fleste havde ikke til mere end dagen og vejen fra deres lille butik. Og sådan gik det faktisk gennem mange år op gennem trediverne, i krigsårene og efterkrigsårene. Byens apoteker, der i en årrække også var borgmester og havde over 500 kreaturer græssende ude i marsken var en af de få velbjærgede, der ved kortspillet søndag formiddag imellem et par punsche kunne proklamere at

- æ bynneri, jo æ bynneri, det ka skam saut gå an, når man bare har et apotek i æ bachehahn.

Jo, trods alt trivedes humoren på sin egen tragikomiske facon, f.eks. hvor samme borgmester en dag mødte et par af den tids originaler. De fik hurtigt hænderne op af lommen og huen af, da borgmesteren standsede op og henvendte sig til en af dem:

- Sei mæ, hva' laue do, så for tiden? - Æ er arbesløs, hr. bo'meste'.
- Å hva' laue do så? spurgte han den anden.
- Æ hjælpe min ven, hr. bo'meste'.

Ja, et billede af foreningens næsten 80 års virke, hvor den i 1966 blev sammenlagt med Løgumkloster Håndværkerlaug og fik det nuværende navn: Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening. kan der fortælles om, hvor foreningen var med til at præge hverdagen.

For den udenforstående er foreningen måske ikke så synlig. Men bestyrelsen og dens virke har ikke bare været "Kejserens nye Klæder". Den var, og den har, især i de senere år været byens koordinator og igangsætter.

Her bydes på en perlerække af tilbud i form af Udsalgsfremstød, Torvedage, Open by night arrangementer, Løvfaldssalg, Søndagsåbning, Kundeaftener, Messer og forskellige arrangementer og salgsfremstød omkring påske, pinse, ligesom forretningerne også markerer sig enkeltvis.

Foreningen har gennem sine 75 år haft 16 formænd. Det betyder en gennemsnitlig "regeringstid" på 5 år. Den, der har siddet længst var bogholder Frode Hansen med 20 år fra 1947-67. Efter at have afviklet sin cigarforretning boede han en årrække i Fleet-Street – Mellemgade 6. Det blev gaden kaldt, fordi han havde lokalredaktion for Jydske Tidende. På den ene side, i nr. 4 lå Løgumkloster Avis, og til den anden side, hvor Storegadehuset nu ligger, lå Evardsens gård. Evardsen havde på et tidspunkt indrettet sit kontor til at give plads som værelse for en gårdskarl (en reuter), og det kaldte man så for Reuters Bureau. Så Løgumkloster var sådan humoristisk set også mediemæssigt godt dækket ind.

Næstlængst på formandsposten var købmand Blaabjerg, der var formand i 10 år fra 1929-1939. Det var ham, der det ene år efter det andet annoncerede med: "Naturligvis skal kaffen på kanden, men Blaabjergs og ingen anden". Nr. 3 blev Karl Georg Hansen fra 1967-76, altså i 9 år.

Den nuværende formand er Jan Muus. Om hver af de 16 formænd kunne der fortælles muntre historier, men fælles for dem alle har været at fremme handel, håndværk og industri.

En mand, der kom til Løgumkloster sidst i 40-erne, kom også til at få skelsættende betydning for Løgumkloster. Det var pastor Bork Hansen. Hans valgsprog var: "Du skal altid gøre det, du er bange for".

Han skabte det utraditionelle. En iværksætter, der skabte værdier som Løgumkloster Refugium, Løgumkloster Højskole, Kirkemusikskolen, Klokke-nistskole, Præstehøjskolen og senere Religionspæda-gogisk Institut med alle deres elever, gæster og lærere, der har skabt aktivitet i byen. Kultur, handel og håndværk blomstrer i munkenes spor. Det er tiltag, som har dannet grundlaget for den, der siden havde førertrøjen på i byens ledelse og skabte fabrikker, institutioner, gode faciliteter og en god, velplejet by, som oplandets beboere gerne vil ind og handle i.

Og så er der turismen. Den har gode forudsætninger for at kunne blomstre i de kommende år. Chancerne ligger ligefor, for den, der vil samle den op. Folk er glade for at komme her, og der er mange par, som søger romantikken og besøger Løgumkloster for at blive gift.

Den opfindsomme, velassorterede specialforretning ved siden af supermarkedet og kvalitetshåndværkeren har gode betingelser i Løgumkloster. Det betyder, at mange må kunne se et lys forude og etablere sig. Det hele ligger i det engagement, iværksætteren lægger i det. Løgumkloster er en driftig handelsby, og ønsket er, at byen må markere sig stadig mere attraktivt i den nye storkommune.

I dette ønske står Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening, som det samlende, overordnede led for handel og håndværk med dygtige erhvervsfolk og en aktiv bestyrelse, der har øje for god kundebetjening og godt vareudvalg, og hvor man også altid er parat til en god snak og rådgivning om den interesseredes fremtidige løbebane indenfor erhvervslivet.

Udskriv Email