Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PROVINSBYER.DK

1. PRISER.

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

2. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER.

FAKTURERING:

Faktuering af annonceprodukter sker umiddelbart efter kundens accept af det konkrete tilbud.

BETALING:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. For annonceprodukter er betalingsfristen 5 hverdage fra fakturadato dog sker betaling af mindste annonceenhed (1 uge) 5 dage efter, at annoncen har været bragt i et Provinsby.dk medie.

Såfremt en sidste rettidig betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. 
Provinsbyer.dk er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb er indbetalt. Rykkergebyr udgør kr. 125,00 Købers indbetalinger afskrives først på renter og rykkergebyr, og herefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Provinsbyer.dk, som ikke er skriftligt anerkendt af Provinsbyer.dk og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Provinsbyer.dk, som om levering var sket til aftalte tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra Provinsbyer.dk.

3. EJENDOMSFORBEHOLD.

Provinsbyer.dk forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. lev. omk., evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

4. LEVERING.

Levering sker ab lager Provinsbyer.dk adresse, medmindre andet er aftalt skriftligt. Provinsbyer.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lignende.

5. BESTILLINGSFEJL.

Varer tages generelt ikke retur, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor skriftlig aftale foreligger, vil der altid blive faktureret et returgebyr på 15 %.

6. PRODUKTINFORMATION.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Provinsbyer.dk.

7. PRODUKTÆNDRINGER.

Provinsbyer.dk forbeholder sig ret uden varsel at ændre produkter eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og Provinsbyer.dk er uden ansvar af nogen art, for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

9. MANGLER OG REKLAMATION.

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte og uden ugrundet ophold skriftlig reklamere med angivelse af eventuelle fejl, indenfor max. 8 dage. Provinsbyer.dk kan herefter frit vælge at afhjælpe fejlen eller ombytte det leverede. Forandringer eller indgreb i det købte uden Provinsbyer.dk skriftlige samtykke fritager Provinsbyer.dk for enhver garantiforpligtigelse. Såfremt Provinsbyer.dk I/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtigelsen alene de solgte produkter. Provinsbyer.dk I/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås defekte. Hvis varen findes Ok efter test, må det påregnes at varen sendes retur/geninstalleres med en regning for udført arbejde. 
I tilfælde af fejl vil varen blive ombyttet eller krediteret.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING.

Et erstatningskrav overfor Provinsbyer.dk kan aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Provinsbyer.dk erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Provinsbyer.dk er uden ansvar for forsinkelser eller mangler, der skyldes afhjælpning, ombytning eller lign. Provinsbyer.dk tager forbehold for Force Majeure af enhver art.

11. PRODUKTANSVAR.

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Provinsbyer.dk er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Provinsbyer.dk leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes Provinsbyer.dk fejl eller forsømmelse.

12. TRANSPORT AF RETTIGHEDER.

Provinsbyer.dk er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen, til tredjemand.

13. TVISTER.

Enhver tvist mellem køber og Provinsbyer.dk skal afgøres efter dansk lov.

Verson 2. - 01/01/2013

UdskrivE-mail