Generelle vilkår

1. Indledning

Disse Generelle Vilkår og de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på www.provinsbyer.dk for den definerede driftsaftale, der gøres tilgængelige som driftsydelser finder anvendelse på Provinsbyer.dks levering af driftsydelser til Byen. Punkt 5 vedrører alene Provinsbyer.dks driftsydelser.

2. Definitioner

De nedenfor anførte udtryk skal forstås på følgende måde: Ved ”Aftalen” forstås Samarbejdsaftalen mellem Parterne med senere aftalte ændringer og tilføjelser samt de til enhver tid gældende bilag hertil. Ved Byen forstås de for byen repræsentative organisationer for erhverv og borgerrepræsentation (lokalråd) herefter benævnt “Byen”. Ved “Ekstern redaktør” forstås personer, som er registrerede brugere af Siden, og deres igennem registreringen givne rettigheder. Ved ”Parterne” eller en ”Part” forstås henvisning til Provinsbyer.dk og de for byen repræsentative organisationer for erhverv og borgerrepræsentation (lokalråd) herefter benævnt “Byen” enten sammen eller hver for sig. Ved “Siden” forstås det kompleks af websites, som tilsammen udgør portalen for Byen. Ved “Driftsydelser” forstås de driftsydelser, Provinsbyer.dk leverer i henhold til Aftalen. Ved “Tjenesten” forstås det samlede kompleks af driftsydelser, som Provinsbyer.dk leverer i henhold til Aftalen Ved ”Generelle Vilkår” forstås de til enhver tid gældende generelle vilkår.
 Ved ”Leveringsdatoen” forstås den dag, Provinsbyer.dk påbegynder leveringen af Ydelserne. Ved ”Uopsigelighedsperiode” forstås den periode, Parterne i Aftalens afsnit om ”Aftaleperiode og opsigelighed” har fastlagt som Uopsigelighedsperioden. Ved ”Indhold” forstås en fil eller en samling af filer indeholdende Byens indhold jf. definitionen i samarbejdsaftelens afsnit “Rettigheder”‘s underpunkt “Øvrigt indhold”, som bliver udlæst i form af et SQL dataudtræk samt de på siden anvendte billedfiler. Ved ”Ydelserne” forstås de i Aftalen specificerede driftsydelser.

3. Generelt

Provinsbyer.dk leverer driftsydelser til Byen i henhold til Aftalen. Byens forpligtelser fremgår alene af Aftalen samt afsnit 4 omhandlende særlige forpligtelser for Eksterne redaktører i nærværende generelle betingelser. Provinsbyer.dk vurderer Byens behov for ydelser på grundlag af oplysninger fra Byen. Provinsbyer.dk indestår ikke for, at Ydelserne vil være tilstrækkelige til at imødekomme Byens behov for funktionalitet på siden, og Ydelsernes omfang kan således til enhver tid justeres efter anmodning fra Byen og efter nærmere aftale mellem Parterne, jf. punkt 10.

4. Eksterne redaktørers forpligtelser

Det indhold, som Eksterne redaktører selv leverer, og som Provinsbyer.dk skal publicere i henhold til Aftalen skal stilles til rådighed for Provinsbyer.dk i rimelig tid inden Leveringsdatoen. Eksterne redaktører forpligter sig ved registreringen til at overholde “betingelser for eksterne redaktører”. Eksterne redaktører forpligter sig ved registreringen til at gøre sig bekendt med “betingelser for eksterne redaktører”. Eksterne redaktører indestår personligt for, at det af den eksterne redaktør publicerede indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at den Eksterne redaktør er berettiget til at overlade det indhold, der er genstand for publicering til Byen, Siden eller Provinsbyer.dk Eksterne redaktører indestår for, at det af den Eksterne redaktør leverede indhold ikke er ærekrænkende eller i strid med gældende lovgivning. Eksterne redaktører skal overholde Provinsbyer.dks til enhver tid fastsatte bruger- og sikkerhedspolitik, når denne er meddelt Byen. Eksterne redaktører skal endvidere overholde de af Provinsbyer.dk og/eller tredjemand til enhver tid fastsatte sikkerhedsregler og retningslinjer for brugen af indholdet, når de er meddelt Byen.

5. Særlige bestemmelser vedrørende Provinsbyer.dk’s ydelser

Provinsbyer.dk leverer ikke dokumentation, brugermanualer eller lignende vedrørende Indholdet eller Provinsbyer.dks driftsydelser. Byen her repræsenteret ved Eksterne redaktører har adgang til og skal gøre brug af den tekniske platform i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier tilgængelige på www.provinsbyer.dk for Tjenesten. Service og support Byen modtager alene service og support i forhold til Eksterne redaktører fra Provinsbyer.dk, i det omfang Lokalredaktøren kan afse ressourcer hertil. Herudover ydes service og support i forhold til Eksterne redaktører kun, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. Opdatering og sikkerhed Provinsbyer.dk opdaterer den tekniske platform med nye versioner, releases, ændringer og opdateringer efter eget skøn for behovet. Provinsbyer.dk udleverer relevante brugernavne og passwords til Byen for det af Byen ønskede antal brugere. Brugernavne og passwords for eksterne redakktører er pesonlige, og skal behandles fortroligt og må kun benyttes af den eksterne redaktør. Brugernavne og passwords må under ingen omstændigheder udleveres til tredjemand, og Registrerede brugere, hæfter jf. “Betingelser for Eksterne redaktører” personligt for ethvert tab som følge af uretmæssig brug af brugernavne og passwords. Eksterne redaktører skal straks give Provinsbyer.dk skriftlig meddelelse, såfremt den registrerede Eksterne redaktørs brugernavne og/eller password ikke længere er fortroligt.

6. Tilgængelighed

Provinsbyer.dk garanterer ikke for Ydelsernes tilgængelighed eller for, at bestemte svartider kan opfyldes. Provinsbyer.dks målsætning er, at Byen har adgang til Ydelserne 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. For at kunne yde Byen den bedst mulige service kan det være nødvendigt periodisk at udbygge, udskifte eller opgradere udstyr og programmel og foretage fejlretning. I den forbindelse forbeholder Provinsbyer.dk sig ret til at foretage afbrydelser af Ydelserne. Afbrydelser af Ydelserne vil blive tilstræbt gennemført med rimeligt interval og under omstændigheder, som ikke er til væsentlig gene for Byen. Afbrydelser af Ydelserne vil i muligt omfang blive varslet, medmindre der er tale om uforudsete fejl eller akutte sikkerhedsmæssige forhold.

7. Sikkerhed og back-up

Provinsbyer.dk foretager dagligt back-up af Siden. Provinsbyer.dk opretholder rimelige sikkerhedsprocedurer til sikring mod virus og sikkerhedsbrud.

8. Byens data

Byen alene har råderet, adkomst, ejendomsret og ophavsret over de af Byens data og informationer, som Byens eksterne redaktører måtte indlægge på Byens egen side. Disse data kan dog efter aftale og forudgående indhentelse af Byens samtykke benyttes og behandles af Provinsbyer.dk til brug for udførelse af opgaver i henhold til Aftalen.

9. Afhjælpning af fejl og mangler

Hvis Byen ikke kan benytte Tjenesten som følge af fejl eller mangler, som Provinsbyer.dk hæfter for, skal Provinsbyer.dk være forpligtet og berettiget til i rimeligt omfang at foretage afhjælpning efter Byens klage herom. Byens klage skal detaljeret beskrive den konstaterede mangel og redegøre for, hvordan manglen kan frembringes. Byen har adgang til Tjenesten, som den er og forefindes og uden andre afhjælpningsforpligtelser fra Provinsbyer.dks side eller misligholdelsesbeføjelser for Byen over for Provinsbyer.dk end ovenstående. Provinsbyer.dk yder således ikke garanti for, at adgang til Tjenesten vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for, at programfejl eller lignende kan eller vil blive rettet.

10. Ændringer

Provinsbyer.dk skal være berettiget til at foretage sædvanlige ændringer i Provinsbyer.dks IT-miljø. Ønskes andre funktionaliteter installeret og hostet af Provinsbyer.dk, end de ved kontraktens indgåelse tilrådighedværende standardfunktionaliteter, skal Parterne enes om den tekniske integrationen i forhold til standardopsætningen hos Provinsbyer.dk, ligesom Partener skal enes om proceduren for udførelsen af integrationen. Provinsbyer.dks eventuelle implementering af særlige funktionaliteter sker efter anmodning fra Byen og afregnes efter medgået tid og til gældende officielle timepris for konsulentbistand for Provinsbyer.dk. Såfremt der implementeres ændringer uden forudgående aftale herom med Provinsbyer.dk, er Provinsbyer.dk fritaget for ansvar for eventuelle fejl og mangler, der måtte opstå som følge af sådanne ændringer. Alle ændringer af Aftalen skal være aftalt skriftligt mellem parterne for at være gældende. Reklamation vedr. udført arbejde og/eller faktura, skal reklamation være Provinsbyer.dk skriftligt i hænde senest 5 arbejdsdage efter arbejde er udført og/eller faktura er modtaget.

11. Fortrolighed

Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger og data om forretningshemmeligheder, forretningskoncepter og andre fortrolige forhold om den anden Part, som en Part i forbindelse med Aftalen måtte opnå kendskab til, og som ikke allerede var retmæssigt offentliggjorte eller almindelig kendte. Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af Aftalen. Provinsbyer.dk er på loyal vis berettiget til at benytte Byen som reference, med mindre Byen skriftligt har meddelt andet.

12. Force majeure

Såfremt Aftalens opfyldelse helt eller delvis hindres eller i væsentlig grad vanskeliggøres som følge af Force Majeure, suspenderes Parternes pligter i den udstrækning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Som Force Majeure hændelser anses omstændigheder, der ligger uden for Parternes kontrol, som typisk er af afgørende betydning for at opfylde Aftalen, herunder krig, oprør, terror, hærværk, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktionsinventar, lovindgreb og forvaltningsakter, der gør Aftalen helt eller delvis umulig eller ulovlig at opfylde, og som Parterne ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

13. Væsentlig misligholdelse og ophævelse

En Part kan ophæve Aftalen, såfremt Aftalen væsentligt misligholdes af den anden Part. Det anses bl.a. men ikke kun at udgøre væsentlig misligholdelse, a)  at Byen gentagne gange afsender uopfordrede meddelelser (spam) i strid med gældende lovgivning, b)  at Byen udfører aktiviteter, der har til formål at opnå uberettiget adgang til programmel eller til systemer tilkoblet Provinsbyer.dks net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer, c)  at Byen udfører aktiviteter som forårsager uforholdsmæssig stor belastning af programmel, Provinsbyer.dks net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden måde truer systemernes funktion eller anvendelighed, d)  at Byens programmel eller Byens eller Provinsbyer.dks anvendelse heraf eller Byens anvendelse af Programmellet indebærer en ulovlig aktivitet, e)  at Provinsbyer.dk konstaterer forhold eller omstændigheder hos Byen, der kan begrunde et erstatningskrav eller andre krav fra tredjemand mod Provinsbyer.dk. f)  at Byen tilsidesætter den gældende brugerpolitik, jf. pkt. 4, eller de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på www.provinsbyer.dk, for de i produktoversigten oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser, på en sådan måde, at tilsidesættelsen kan indebære fare for Provinsbyer.dks systemer. Indtræder væsentlig misligholdelse fra Byens side, er Provinsbyer.dk berettiget til uden påkrav at afbryde Aftalen uden yderligere varsel og uden refusion af forudbetalte beløb. Afbrydelse af aftalen fritager ikke Byen for sine forpligtigelser i henhold til betaling for den tilbageværende del af tegningsperioden. Provinsbyer.dk skal straks give Byen meddelelse, når driften afbrydes. Byens ophævelse af Aftalen som følge af Provinsbyer.dks væsentlige misligholdelse kan først ske 14 kalenderdage efter, at Byen har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet.

14. Erstatning og ansvarsbegrænsning

Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med de i Aftalen fastsatte begrænsninger. Der kan ikke kræves erstatning for indirekte tab og følgeskader eller direkte eller indirekte tab i form driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser, tab som følge af, at Ydelserne ikke kan benyttes som forudsat (afsavn), tabt fortjeneste som følge af en kontrakt med tredjemand falder bort eller ikke opfyldes korrekt og tab forbundet med Byens tab af eller korrumperede data. Provinsbyer.dks samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Provinsbyer.dks vederlag for Ydelserne i 3 måneder. Provinsbyer.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Byens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i programmel, Provinsbyer.dk ikke har ophavsretten til, Byens udstyr, internetforbindelse eller andre kommunikationsforbindelser, Byens fejlagtige anvendelse af Programmellet, eller hændelige begivenheder eller forhold, for hvilke Byen bærer risikoen. Provinsbyer.dk er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Provinsbyer.dks forhold. Endvidere er Provinsbyer.dk ansvarsfri for mangler ved Provinsbyer.dks ydelser, der skyldes udefrakommende angreb, herunder hacker angreb. Provinsbyer.dk er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Byens programmel eller Byens data, medmindre den ulovlige anvendelse var muliggjort af Provinsbyer.dks misligholdelse af Aftalen, og den ulovlige anvendelse var en påregnelig følge heraf.

15. Varighed, opsigelse og ophør

Aftalen er uopsigelig og gælder fra den dato og i den Uopsigelighedsperiode, der er specificeret under ”Ikrafttrædelse og varighed” og bekræftes ved Parternes underskrivelse. Såfremt Aftalen ikke er opsagt skriftligt af en Parterne med minimum 6 måneders varsel til udløbet af Uopsigelighedsperioden, forlænges Aftalen automatisk med en ny periode, svarende til Uopsigelighedsperiodens længde. Ved Aftalens ophør, uanset årsag, er Byen berettiget til at få udleveret sit indhold inden 5 dage fra opsigelsesdato. Byen kan endvidere altid efter anmodning få udleveret sit indhold indenfor 5 dage, mod betaling af kr. 5.000,00. Dette fritager dog ikke Byen for sine betalingsforpligtelser, i henhold til nærværende kontrakt. Byen kan anmode Provinsbyer.dk om hjælp til, at Byens indhold sættes i drift andetsteds af Provinsbyer.dk. Såfremt Provinsbyer.dk ønsker at bistå Byen med dette, vil Provinsbyer.dks arbejde forbundet hermed blive faktureret efter medgået tid i henhold til Provinsbyer.dks til enhver tid gældende prisliste.

16. Overdragelse og anvendelse af underleverandører

En Part er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overdrage sine rettigheder eller forpligtigelser i henhold til Aftalen uden den anden Parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund. Provinsbyer.dk skal i det omfang, det er sædvanligt, være berettiget til at benytte sig af factoring, outsourcing samt til at inddrage underleverandører i opfyldelsen af Aftalen.

17. Konflikter

Aftalen og tvister, som er opstået som følge heraf, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Uenighed og Aftalens virkning, indhold eller gennemførelse skal forsøges løst ved forhandling. Fører forhandlingen ikke til løsning af tvisten, kan hver af Parterne kræve sagen afgjort ved Retten i Sønderborg.

UdskrivE-mail